Strefa Klienta
Efektywność energetyczna Komunikujemy się profesjonalnie, działamy skutecznie
Innowacje, patenty, wynalazki Komunikujemy się profesjonalnie, działamy skutecznie
Badania, rozwój, wdrożenia Komunikujemy się profesjonalnie, działamy skutecznie

Programy UE, Dotacje

Fundusze Europejskie 2014-2020 - informacje ogólne

Dotacje na rok 2014 – 2020 przewidywane są przede wszystkim jako wydatki na innowacje i będą się różnić w pewnym stopniu od tych z lat ubiegłych. Do Polski ma trafić ponad 82 mld euro z unijnej polityki spójności, które zostaną podzielone na 6 programów krajowych oraz 16 programów regionalnych (RPO). Największe dofinansowanie programów krajowych dotyczyć będzie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), który zastąpi działający do roku 2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Natomiast Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój docelowo zastąpi działający jeszcze Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL).

Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

Warto zauważyć, że podatek VAT w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich będzie kosztem kwalifikowalnym, co oznacza utrzymanie możliwości jego refundacji.

Poziom dofinansowania unijnego w wysokości do 85 proc. (dla regionów mniej rozwiniętych) oraz do 80 proc. dla Mazowsza.Programy strategiczne NCBiR

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) to wysokobudżetowe programy badań naukowych i prac rozwojowych wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Podstawą do ich przygotowania jest Krajowy Program Badań, który określa strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych. 


Programy krajowe NCBiR

NCBiR wspiera procesy tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność, a tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki. Ponadto służy wzmocnieniu współpracy w obszarze polskiego biznesu, przyczyniajac się do komercjalizacji efektów badań naukowych z korzyścią dla polskiej gospodarki. Programy wsparcia badań stosowanych i prac B+R, finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki, a także wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej to główne cele Centrum.


 

PARTNERZY