Strefa Klienta
Efektywność energetyczna Komunikujemy się profesjonalnie, działamy skutecznie
Innowacje, patenty, wynalazki Komunikujemy się profesjonalnie, działamy skutecznie
Badania, rozwój, wdrożenia Komunikujemy się profesjonalnie, działamy skutecznie

Fundusze Europejskie 2014-2020

Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko, PO IiŚ na lata 2014 - 2020

Cele i zakres: 

 • wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku, a także sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej 
 • wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 
 • ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, w tym także ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ograniczonym zakresie: wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 
 • promowanie zrównoważonego transportu oraz usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 
 • promowanie dostosowania do zmian klimatu oraz zapobiegania ryzyku, a także zarządzania ryzykiem. 

Adresaci:

 • podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) 
 • podmioty prawne (w szczególności duże przedsiębiorstwa). 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, PO IR na lata 2014 - 2020

Cele i zakres:

 • wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (cel 1) 
 • podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (cel 3) 
 • zwiększenie innowacyjności gospodarki polskiej 
 • rozwój sektora nauki
 • zwiększenie współpracy między sektorem nauki a przedsiębiorstwami 
 • zapewnienie wysokiej jakości otoczenia biznesu, który będzie sprzyjał podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw. 

PO IR zakłada osiągnięcie celu poprzez koncentracje działań tego programu na rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, budowie nowych i wzmacnianiu istniejących powiązań pomiędzy sektorem przedsiębiorstw a sektorem nauki, a także wzmocnieniu jakości badań i pozycji jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB).

Planuje się realizację 3 osi priorytetowych powiązanych w ramach PO IR z priorytetami inwestycyjnymi i celami tematycznymi:

Działanie

Cele tematyczne

Priorytety Inwestycyjne

I oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo - badawczego na rzecz rozwoju Polski

CT 1

Pl 1.1

II oś priorytetowa: Wzrost potencjału naukowo innowacyjnego przedsiębiorstw w Polsce

CT 1 i 3

Pl 1.2, 3.1, 3.2, 3.4

III oś priorytetowa: Pomoc techniczna

nie dotyczy

nie dotyczy

 

Priorytet inwestycyjny 1.1:

udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy
Priorytet inwestycyjny 1.2: promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację; wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu;

Priorytet inwestycyjny 3.1:

promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości*
Priorytet inwestycyjny 3.2: opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji*

Priorytet inwestycyjny 3.4:

wspieranie zdolności MŚP w zaangażowanie się w proces wzrostu ekonomicznego i innowacji w odniesieniu do wsparcia przedsiębiorstw, w ramach niniejszego programu realizowane będą działania systemowe i pilotażowe.

Adresaci:

 • przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) 
 • jednostki naukowe 
 • klastry, instytucje otoczenia naukowego (np. parki naukowo-technologiczne, fundusze kapitałowe, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu) 
 • podmioty zrzeszające wyżej wymienionych odbiorców wsparcia (np. konsorcja, platformy technologiczne itp.) 

Program zakłada wspieranie w szczególny sposób krajowe klastry kluczowe, czyli takie które posiadają największy krajowy i zagraniczny potencjał rozwojowy. Ich członkowie otrzymają przywileje przy ubieganiu się o dotację projektów w ramach instrumentów wsparcia PO IR. Będą mogli także korzystać z instrumentów dedykowanych ich koordynatorom. Klastry kluczowe zostaną wyselekcjonowane w trybie otwartego konkursu. 

Inteligentna Specjalizacja

Program Inteligentny Rozwój ma na celu wsparcie w wybranych dziedzinach nauki i obszarach gospodarki, które stanowią potencjał rozwojowy krajowy i zagraniczny, czyli tak zwanych inteligentnych specjalizacjach.


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, PO WER na lata 2014 - 2020

Cele i zakres: 

 • wspieranie jakości oraz skuteczności szkolnictwa wyższego poprzez zapewnienie kształcenia na wyższym poziomie (taki aby odpowiadał potrzebom gospodarki i rynku pracy), poprawę międzynarodowej pozycji polskich szkół wyższych, zwiększenie mobilności międzynarodowej w szkolnictwie wyższym 
 • realizację zadań w zakresie mobilności ponadnarodowej 
 • realizację działań innowacyjnych oraz działań ponadnarodowych, które prowadziłyby do wypracowania dotąd niestosowanych rozwiązań (w celu testów) - działania innowacyjne na skalę mikro i makro, działania w ramach tzw. Common Framework 
 • przygotowanie oraz wdrożenie reform w danych obszarach polityki publicznej 
 • wzrost zatrudnienia 
 • wzrost spójności społecznej 
 • poprawę funkcjonowania administracji publicznej 

Cele tematyczne:

o    Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
o    Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
o    Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
o    Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej
Pierwsza wersja programu będzie obejmowała trzy osie priorytetowe:
-    oś I. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
-    oś II. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
-    oś III. Innowacje społeczne i współpraca narodowa


Program Operacyjny Polska Cyfrowa, PO PC na lata 2014 – 2020

Cele i zakres:

PO PC ma na celu wykorzystanie potencjału cyfrowego dla poprawy jakości życia. Najważniejsze kierunki wsparcia w latach 2014 - 2020 zostały określone jako trzy osie.

 1. Oś I - zwiększanie dostępu do sieci szerokopasmowych poprzez budowę, rozbudowę oraz przebudowę sieci dostępowych oraz szkieletowo-dystrybucyjnych, jako uzupełnienie istniejącej sieci szerokopasmowej 
 2. Oś II - wsparcie rozwoju e-administracji poprzez rozwój e-usług publicznych, zapewnienie wysokiej interoperacyjności wszystkich systemów informatycznych oraz rejestrów publicznych, jak również upowszechnianie funkcjonowania cyfrowych urzędów w oparciu o wypracowane standardy, a także wsparcie w obszarze otwartego państwa poprzez budowę/rozbudowę repozytoriów, digitalizację zasobów publicznych oraz upowszechnianie informacji publicznej 
 3. Oś III - obejmuje E-integrację oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych. 
Cel szczegółowy 1:

Ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich i bardzo wysokich przepustowościach - Oś I

Cel szczegółowy 2:

Podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych - Oś II 

Cel szczegółowy 3:

Poprawa cyfrowej efektywności funkcjonowania administracji rządowej - Oś II

Cel szczegółowy 4:

Poprawa dostępności informacji sektora publicznego oraz zasobów publicznych - Oś II 

Cel szczegółowy 5:

Eliminowanie barier kompetencyjnych i mentalnościowych na rzecz zwiększenia zapotrzebowania społecznego na dostęp szerokopasmowy, e-treści i e-usługi - Oś III


Program Operacyjny Polska Wschodnia, PO PW na lata 2014 - 2020

Cele i zakres:

PO PW dotyczy pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego. To województwa o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego w Polsce oraz jedne z najsłabszych w całej UE.

 • podniesienie poziomu innowacyjności makroregionu poprzez budowę i wzmacnianie przewag konkurencyjnych w oparciu o endogeniczne specjalizacje gospodarcze i wzmacnianie potencjału sektora nauki i badań 
 • aktywizacja zasobów pracy i podniesienie jakości kapitału ludzkiego poprzez wzmacnianie potencjału nowoczesnych kadr oraz skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu na makroregionalnym rynku pracy 
 • zwiększenie zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności makroregionu, w tym głównych funkcjonalnych rynków pracy.

PARTNERZY